Record details

Subject heading
    napětí
Article
    Analysis of Movements in Brittle Shear Zones
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Analytic functions describing line profiles influenced by size distribution, strain and stacking faults
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Classical treatment of line profiles influenced by strain, small size, and stacking faults
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comparative Rheology Map - a New Approach Connecting Experimental and Natural Observations
    Comparison of Magnetometric and Geometric Methods of Strain Analysis of Culmian Conglomerates and Graywackes, Drahanská Vrchovina Upland
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Development of strain parameters in front of an obliquely colliding indenter
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    Generalized Angelier-Mechler's/Arthaud's Method
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí
    Napětí v stlačitelné elastické litosféře generované povrchovou zátěží
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Quartz and Feldspar Rheology Contrasts under Natural Thermal and Strain Gradients: A Comparative Study
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
    Results of the Simple Stress Analyses of Micro-earthquake Focal Mechanisms in the Area of Western Bohemia
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Seismicity and stress field in the vicinity of the KTB location
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Separation of a component of tectonic deformation from a complex magnetic fabric
    Some results of horizontal stress measurements by hydrofracturing method in underground mines of Karviná part of "OKR" coalfield
    Strain Distribution and Fabric Development Modelled in Active and Ancient Transpressive Zones
    Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia)
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    A Thin Viscous Sheet Model for Weak Zone Deformation
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    Úloha jednotlivých faktorů při vzniku skulptace tektitů
    Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru