Record details

Subject heading
    nerostné suroviny
Article
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Diamanty a zlato na Zlatonosném pobřeží
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Drahé kameny Srí Lanky
    Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologie a nerostné suroviny Konga
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hornictví Nového Zélandu
    Hornictví v Mexiku
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kondice a světové ceny nerostných surovin
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mezolitická kamenná industrie
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Němčice I
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné surovinové zdroje a trvale udržitelný rozvoj
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny astroblémů a vztah k černým břiblicím
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny Monglolska
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Namibie
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Ordovik
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Prospects for coal use in the Czech Republic at the beginning of the 21st century
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Raw materials of polished artefacts from two Lengyel sites in Lower Austria
    Rudné baníctvo na rázcestí
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Silur
    Some mineral resources in Nicaragua
    Soos
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Strategické suroviny včera a dnes
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinové zdroje Jihoafrické republiky
    Suroviny a hornická činnost
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR