Record details

Subject heading
    obsah popela
Article
    Changes of ash and sulphur content in coal mine production cycle
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Gama popeloměr a vlhkoměr pro černé uhlí
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Možnosti transformace diagramu upravitelnosti v HR-zobrazení z analýzy mikrovzorků na zrnitost těžené suroviny
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Production and utilization of humic substances in Humeco JSC
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí