Record details

Subject heading
    odpad průmyslový
Article
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Department of textural and chemical analyses
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metody stabilizace arzenu v průmyslových arzenových odpadech
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Mineralogy and weathering of Pb-Zn slags from Příbram (Czech Republic)
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály kutnohorských strusek
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Phases primaires et altération naturelle des scories anciennes de la pyrométallurgie Pb-Zn de Příbram, République Tcheque
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relationships Between Acid Ions and Carbonaceous Fly-Ash Particles in Deposition at European Mountain Lakes
    Removal of heavy metals from waste waters by humic materials
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Současné možnosti sběru minerálů na haldách bývalých dolů rudního pole Jáchymov
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Technolithology
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Trace element speciation in fluidized bed coal combustion by-products
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání