Record details

Subject heading
    odpady úpravnické
Article
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Minerály s obsahem stříbra z Měděnce
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory