Record details

Subject heading
    odtok
Article
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Fakta a mýty kolem povodní
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Identification of floodplain elements suitable for use in integrated flood protection using hydromorphological mapping. Case study: upper Opava River basin (Czech Republic)
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Miocene "washhouse" climate in Europe
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Modelling the Hydrology of the Covered Catchment
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Niva - důležitý hydrogeologický fenomén
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Odvodnění urbanizovaných území
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodeň na řece Moravě v červenci 1997
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předpovídání povodní v České republice
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Režim podzemných vôd s napätou hladinou
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodní režim antropogenních půd
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Vznik ledových povodní
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku
    Zemědělství a voda