Record details

Subject heading
    odvodňování
Article
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Hornický bezpečnostní průzkum plynových a vodních obzorů
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Odvodnění urbanizovaných území
    Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika skládkových vod
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu