Record details

Subject heading
    organická substance
Article
    13C CP/MAS NMR, EPR and IR studies of buried wood
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Additions to the Pliocene flora of Gérce (Western Hungary)
    Adsorption of phenol and aniline by original and quaternary ammonium salts-modified montmorillonite
    Aluminium complex in coal
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza zemin, kontaminovaných organickými těkavými látkami a její využití v předprojektové přípravě ventingu
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Association of organic matter with uranium mineralization in the Permian sandstones of the Western Carpathians
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Black shales and graphite deposits
    Black Shales and Sapropels
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Chemical structure of coal substance
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Contribution to the quantitative analysis of the optical texture of carbonaceous substances
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Department of textural and chemical analyses
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Diverse connections between ores and organic matter
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    EDX analysis of oriented magnetite and superconductive particles in polymer
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Foreword
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Global climate change and peatland carbon balance: An overview
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Inspection of the 400-700 cm1 region in the FTIR spectra of Coal Tars
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část 5. Petrologie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Molecular simulations of clay minerals
    Molecular stable isotopic approaches in the geological environment: A breakthrough in minerogenetic studies. Examples on sediment-hosted ore deposits
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357
    Perly, perleť a korály
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Photocatalytic activity of montmorillonite?
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Prirodnyje bitumy Krkonošskogo predgornogo bassejna
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Record of palaeoenvironmental changes in a Lower Permian organic-rich lacustrine succession: Integrated sedimentological and geochemical study of the Rudník member, Krkonoše Piedmont Basin, Czech Republic
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sediments of 2002 catastrophic flood event in the Prague area, Czech Republic: depositional setting, composition and environmental aspects
    Silurian organic-walled microfossils in the Prague Basin (Barrandian area): their localities, literature and distribution
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Slonovina, mamutovina a další zuboviny, kosti, rohovina, paroží, želvovina a jiné organické části, používané jako drahé kameny
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Stav kontaminace půd v ČR
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
    Temperature conditions of coal formation
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Uhlíkaté látky v horninách proterozoika Barrandienu
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of microwave radiation for surface waters analysis
    Variability of petroleum inclusions in vein, fossil and vug cements - a geochemical study in the Barrandian Basin (Lower Palaeozoic, Czech Republic)
    Volcanic and post-volcanic hydrothermal activity in the Intrasudetic Basin, SW Poland; Implications for mineralization
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vzájomné vzťahy mikrotvrdosti macerálov huminitu na ložisku Nováky-severovýchod
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    The Woods from the Fluvial Sediments of the River Elbe
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)