Record details

Subject heading
    organizace
Article
    7. evropská konference o jílech
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Certification of measurements in radon problems
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    The Czech Republic
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Geoscience Development and Transfer of Technology Needs
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    K výuce geologie podle nových rámcových učebních osnov o přírodě pro občanskou školu
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Labské pískovce z hlediska ochrany přírody
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Management obnovy hornické krajiny
    Matematické metody v geologii na Hornické Příbrami 1991
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Tin deposit Jeroným near Čistá
    Tragická událost v Moravském krasu
    Uhelný průmysl České republiky
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod