Record details

Subject heading
    oxid uhelnatý
Article
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí