Record details

Subject heading
    oxidace
Article
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Adsorpční chování lehkých uhlovodíků na uhlí a horninách
    Alterovaná uhlí z okolí těles pestrých vrstev hornoslezské černouhelné pánve - oxidovaná uhlí
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Binary indicators of thermal oxidation of Ostrava-Karviná District coal
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition of bituminous coal in dependence on environment and temperature of alteration
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Contribution to the evaluation of leaching from ash
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Do NaOH amendments control the chemical and biological production of sulphate in aerated mine lake sediments?
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Fracture behaviour of the basalt fibre reinforced composites with polysiloxane-derived matrix
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemistry of rocks from red beds in Ostrava-Karviná Coal Basin
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Local structure of iron in tectites and natural glass: An insight through X-ray absorption fine structure spectroscopy
    Marcasite oxidation in low-temperature acidic (pH 3.0) solutions: Mechanism and rate laws
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineralogy of the Vícenice octahedrite
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nanometer-scale measurements of iron oxidation states of cronstedtite from primitive meteorites
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993
    Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study
    Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Photocatalytic activity of montmorillonite?
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Reduction of structural iron in smectites by microorganisms
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Rozklad pyritu a markazitu ve sbírkách a možnosti konzervace
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Solution of Problems connected with high spontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals.
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Staining methods used for pH monitoring at the solid-liquid interface - a microscopic study of wetted sandstone
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Studium oxidace hnědého uhlí
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Thermoanalytical Study of the oxidation (Burning Profile) of Coals from the Ostrava-Karviná Mining District (OKD)
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů