Record details

Subject heading
    písek sklářský
Article
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    K metodice průzkumu sklářských písků
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Nerudní nerostné suroviny v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi