Record details

Subject heading
    pedologie
Article
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    Acidification: biogeochemical, technological and economic conflict
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Agricultural Impacts in the Northern Temperate Zone
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Anoxic microenvironment - Main factor in the formation of manganese aggregates
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Bericht 1989 über mineralogische und isotopengeochemische Untersuchungen im Gebiet des Rex-Plateaus auf Blatt 104 Mürzzuschlag
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Czech-Slovakian Traverse
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dolní Věstonice
    Dynamika hydrologických procesov v ťažkých podach Východoslovenskej nížiny
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Erodovanosť pod Šarišského podolia
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Eroze půd
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Floodplain and its delimitation
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Geochemical soil survey in the Western Desert of Iraq
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odvrácená tvář půdy
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Optimalizace geochemických procesů v krajině
    Pedologie
    Pedology
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake
    Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pody Silickej planiny z hľadiska využivania a ochrany krajiny
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof.Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. jubiluje
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní mapy
    Půdní pokryv údolních niv
    Půdní poměry
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdy ochranných lesů Krkonoš
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Remnants of oxyphototrophic microorgasnisms in soils; a potential object in Raman spectroscopy studies
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Small Catchment Research
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil skeleton in Bohemia
    Solné půdy jižní Moravy
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Synthetic zeolites improving the physical-chemical properties of the soil system
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Teoretické aspekty stanovenia hraníc medzi povrchovými a podzemnými formami reliéfu
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Určovanie zasolenia pod geoelektrickými metódami
    Václav Káš (1899-1978)
    Variability of radon with depth in various soil profiles
    Vepsáno do půdy
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vplyv morfometrických parametrov georeliéfu na diferenciáciu pôdného krytu a formovanie vodného režimu pôd
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Významný mezník naší paleopedologie
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)