Record details

Subject heading
    počítač
Article
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    MicroStation PC a geologie
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Možnosti zpracování gravimetrických dat na systému PC 2000
    National report of the Czech Republic
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Programmnoje obespečenije dlja analiza rasprostranenija primesej v vozdušnom bassejne bol'šich gorodov
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Technique of data recording and data processing of wind waves amplitudes
    Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky)
    Výpočet převýšení kvazigeoidu astronomicko-gravimetrickou nivelací na počítači. Rozbor přesnosti výsledků
    Výpočet vnitřních topografických korekcí na počítači
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výpočetní technika ve výuce geologických věd na vysokých školách v Německu
    Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu