Record details

Subject heading
    podunajská pánev
Article
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigraphical and Paleoecological Characteristics of Sediments from Surrounding of Smolenice
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    Geotermálne vody podunajskej a viedenskej panvy
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei
    Microfloristic characterization of the Pontian from Slovakia
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    New data of the age of the Lower Cretaceous Formations in the Gerecse Mountains (Hungary)
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Travertíny Slovenska
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom