Record details

Subject heading
    porozita
Article
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    Hydraulic functions of the bi-modal soil porous systems
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Interpretation of the cementation factor of sandy rocks
    Interpretation of the oil-wet and water-wet sandy rocks
    Interpretation of the permeabilities to phase of sandy rocks
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Jílovce cyprisového souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Neutron porosity and the fundamental neutron characteristics of rocks
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical properties of extremely fractionated P-rich rare metal granite: the borehole PTP-1, The Podlesí Stock, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Pore Fabrics of Ceramic Models Investigated by Magnetic Anisotropy
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Rock mass as a porous medium: gas filtration ability in triaxial state of stress
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
    Structure of Maceral Fractions of Czech Bituminous Coals
    Struktura macerálových frakcí českých černých uhlí
    Study of conulariid and related phosphatic conical exoskeletons from the Prague Basin (Czech Republic)
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv struktury na reliéf vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Widespread occurrence of microscopic pores in conulariids