Record details

Subject heading
    průvodní jevy
Article
    1992 Radon project - overview of activities
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Biodegradácia ropného znečistenia zeminy a vody na niektorých lokalitách východného Slovenska
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Comments on the origin of translatory landslides in the Maritsa-Iztok basin, Bulgaria
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Damage caused by opencast and underground coal mining
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Ekologické dosledky ťažby síry na rumunskom ložisku Negoiul Romanesc
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanické monitorovací systémy
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    Koexistence hornické činnosti a života města Karviná (informace o studii)
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Magnezitové suroviny pre odsírovanie spalín v ČSFR
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnosti získávání slojového plynu
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Ochrana přírody v dějinách hornictví
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Preliminary results of b-values analysis from mining-induced seismic events
    Problém omezení zasolení řek vodami přiváděnými z polských černouhelných dolů
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství
    Realizace útlumových programů v rudném hornictví ve vztahu k horním předpisům
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Říp desetkrát přemístěný
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Seismic monitoring of the long-wall face No. 138704 at the Lazy Mine
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seismological analysis demonstration of strong rockburst
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Small Catchment Studies in the Tropical Zone
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Spracovanie kolektívnych polymetalických surovín a riešenie ekologických problémov
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Středověké zlatodoly Kometa
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Zpracování dat na seismickém polygonu DPB Paskov a.s.
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)