Record details

Subject heading
    průzkum ložiska
Article
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    40 let ložiska Kostelany
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Banský priemysel v krajinách východnej Európy
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Bauxite exploring methods and their results in the Strážovské vrchy Mts., NW Slovakia
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Ďalšie možnosti medeno-porfýrovej mineralizácie v oblasti Štiavnickej hrástě
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Distribúcia W v primárnej a sekundárnej aureole ložiska Rochovce
    Divoká těžba zlata na lokalitě Da Ban ve Vietnamu
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Erdenet - návrat ke kořenům?
    Fourth run of the GEOCHIM 2002/UNESCO Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemická prospekce v ofiolitech oblasti Bassit (sz.Sýrie)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    GEOCHIM 2002/UNESCO - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geografický informační systém v MND a.s. Hodonín
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geologicko-ložisková charakteristika bauxitov južnej časti Vietnamu
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie fluoritového ložiska Čulut Cagan Del, střední Mongolsko
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    History of gold mining in the Nový Knín area
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    Jihočeské grafity a jejich struktury
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Ložiska zlata
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Metalogenéza v oblasti Tisovca
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Platinové výskyty v Sierra Leone
    Počátky průzkumu kladenských slojí (1842-1854)
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Polymetalická mineralizácia v centrálnej zóne stratovulkánu Polana
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Predbežné výsledky prieskumných prác na lokalite Remata
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Systém kontrol výsledků chemických analýz litogeochemických vzorků na akci Staré Ransko
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Tmavé dekorační kameny jihozápadních Čech
    Třicet let od mimořádného úspěchu naší geologie
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
    Výsledky geologickoprieskumných prác na ložisku Šturec-sever
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku
    Výsledky podrobného geologického průzkumu na lokalitě Konstantin u Starého Města pod Sněžníkem
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Zahraniční aktivity MND
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Základná charakteristika geochemických aureol ložiská Zlatá Baňa
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Životní jubileum RNDr. Emanuela Komínka
    Žulová-Korálové jámy, ověřovací práce