Record details

Subject heading
    profil vrtný
Article
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Bátčanské vápence kiščelu juhoslovenskej panvy
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Biostratigrafie a faciální vývoj karbonátového malmu jv. svahů Českého masívu
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Die Bohring Bad Gleichenberg StW2 - Ein Beitrag zu Lithologie, Alteration und Mineralisierung der mizänen Vulkanite des Steirischen Beckens (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Cesta do středu Země. 2
    Changes in magnetic properties of rock-samples from the KTB borehole under uniaxial pressure
    Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Climate history stored in the underground
    Coccolithen-Stratigraphie der höheren Oberkreide der Bohrung Metelen 1001 (Münsterland, NW-Deutschland)
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Correlation of Lower Miocene deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part I: The MV results across a 2-D array
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements
    Evidence for rapid environmental changes in low latitudes during the Late Silurian Lau Event: the Burgen-1 drillcore, Gotland, Sweden
    Excursion 2. Geologische Einheiten des KTB - Umfeldes im Raum des südlichen Fichtelgebirges und des nördlichen Oberpfälzer Waldes
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemistry of Variscan metasedimentary basement units in the Oberpfalz Area (NE Bavaria, FRG)
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Kolský hluboký vrt
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litologie jury a spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Magnetostratigraphy susceptibility of the Přídolian-Lochkovian (Silurian-Devonian) GSSP (Klonk, Czech Republic) and a coeval sequence in Anti-Atlas Morocco
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Microfossils of the Moldanubicum and their biostratigraphical significance
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Die miozäne Foraminiferenfauna der Bohrung Laa Thermal Süd 1. 17
    Mittelpleistozäne Warmzeiten in Göttingen, Bohrungen Ottostrasse und Akazienweg
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Nejvýznamnější počin v dějinách moderní evropské geologie
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    Nosislav-3 borehole
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Phreatomagmatic Structures in the Northern Environs of the Ohře Rift (Saxony)
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Pristiograptus (Graptoloidea) iz verchnevenlokskich otloženij stran Baltii
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Raspredelenije redkozemel'nych elementov v vertikal'nych razrezach redkometal'nych granitov Pograničnogo (Rossija) i Cinoveckogo (Čechija) massivov
    Record of sea-level changes, oxygen depletion and the delta13C anomaly across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemian Cretaceous Basin
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rock magnetism and borehole magnetic measurements
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Sea-level change, carbon cycling and palaeoclimate during the Late Cenomanian of northwest Europe : integrated palaeoenvironmental analysis
    III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi
    Silurian graptolites and chitinozoans from the Uranium Industry boreholes drilled in 1968-1971 (Prague Basin, Bohemia)
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Spodní karbon severozápadně od Mokré (jižní část Moravského krasu) (24-41 Vyškov)
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Stratigrafie svrchního miocénu a pliocénu Hornomoravského úvalu
    Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch : Príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
    Tantalum mineralization in the apical part of the Cínovec (Zinnwald) granite stock
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Temperature variations of magnetic susceptibility in rocks of the KTB pilot borehole and its vicinity (German part of the Bohemian Massif) and their geological and geophysical implications
    Die Tertiärflora von Kleinsaubernitz bei Bautzen
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Late Triassic foraminifers from profile Turík, well Závod-81 and locality Ráztoka (West Carpathians)
    U-Pb single grain dating of detrital zircon in the Cambrian of central Poland: implications for Gondwana versus Baltica provenance studies
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Warunki sedymentacji formacji z Glinika (basen śródsudecki)
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)