Record details

Subject heading
    prognóza
Article
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    Možnosti efektivního rozvoje těžby a užití černého uhlí do roku 2010
    Nález křemenných žil s wolframitem a kasiteritem v exokontaktu tanvaldského granitu u Liberce v severních Čechách
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Nerostné suroviny: minulost, současnost a budoucnost
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two region of Central Europe
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Oceánské zeolitové kaly
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Present dynamics of a landslide process in the Black Sea coast region N of Varna (Bulgaria)
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Suroviny a hornická činnost
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)