Record details

Subject heading
    prospekce šlichová
Article
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Heavy mineral prospecting
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Kasiterit z Kovářové
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Výprava ku Kleti
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method