Record details

Subject heading
    pyroxeny
Article
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geologický vývoj skarnů na lokalitě Pernštejn, svratecké krystalinikum
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Kyanitový eklogit od Bedenu v centrálních Rodopech, Bulharsko
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Mega-Xenocrysten im quartären Basalt des Eisenbühl- erste Untersuchungen an Fest- und Fluidenschlüssen
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    New Saharan Find: Arondrite of Lunar Origin
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    OH defects in spodumene: a comparative study of spodumene of various genetic types
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Orthopyroxene minettes and lamproites: their status and genetic significance
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu (32-22 České Budějovice)
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
    Pyroxeny a amfiboly
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)