Record details

Subject heading
    rekultivace
Article
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Břehová linie jezera Most
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Co nového v Úhrově?
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologický dohled nad těžbou
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Feature Article - Czech Republic
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historické haldy
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K některým problémům současného horního práva
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Krajina důlních oblastí severních Čech
    Krajina Fénix
    Landwirtschaftliche Rekultivierung im Gebiet des Steinkohlenbergbaus im Revier Ostrava-Karviná
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Ložiska uranu Hamr a Stráž pod Ralskem
    Medardova kápě
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika
    Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny)
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Opál z Mrtvého vrchu u Kostomlat
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pohled těžařské firmy na projednávanou tématiku
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Recovery of a post-mining landscape in the Ostrava-Karvina region - a good or bad investment?
    Regenerace území ovlivněného černouhelným hornictvím v Porúří
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační metody omezující nebezpečí větrné a vodní eroze a jejich aplikace na lokalitách Dolů Bílina
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Suitability analysis of waste rock application in hydric reclamation in the natural water-bearing subsidence troughs in Karvinsko, Czech Republic
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Taje hornické krajiny II
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Tlustec - revitalizační studie roztěženého lomu
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Vytváření antropogenních půd na výsypkách a možnosti jejich využití
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití ekonomických nástrojů pro revitalizaci krajiny po těžební činnosti
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Významný prvek české krajiny - lom
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání