Record details

Subject heading
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
Article
    Archaeotriton basalticus (V. Meyer, 1859)(Urodela, Salamandridae) aus dem Unteroligozän von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Czech Republic and Slovak Republic
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Fossil wood and foliage of Castanea (Fagaceae) from the Upper Oligocene of northern Bohemia
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Geofyzikální poměry
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie Horažďovicka
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické poměry
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Nerostné suroviny
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Terciér - Neogén
    Tercierní relikty západních a středních Čech reflektované palynologickým výzkumem (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny
    Die Teriärflora von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    Tertiary plants of the Plzeň Basin (West Bohemia)
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)
    Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník)