Record details

Subject heading
    ropo-plynonosné struktury
Article
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Autochtonní paleogenní výplň nesvačilské deprese a její význam pro naftovou prospekci
    Comprehensive results of Czechoslovak-Austrian cooperation in oil and natural gas surveying
    Čergov - jedna z klúčových roponádejných oblastí flyšového pásma východného Slovenska
    Evaluation of well-logging data obtained in boreholes in the deposit of hydrocarbons in the Varadero Cardenas, Cuba
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Litostratigrafická seizmika a seizmická stratigrafie. Metodické poznámky
    Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (according to results of oil and gas prospecting)
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové pohledy na stratigrafii, paleogeografii a genezi sedimentů autochtonního paleogénu jižní Moravy
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Príspevok geofyzikálnych dát k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti juhovýchodného Slovenska
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Ropno-geologické pomery severnej časti neogénu východoslovenskej nížiny po reinterpretácii
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Seizmické řezy prostých okamžitých fází a kosinů okamžitých fází
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Těžební otvírka ložiska Tengiz v Kazachstánu
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Vyjadrujú hodnoty tlakového gradientu tlakové anomálie?
    35. výročie založenia PŤZ Michalovce - vrtná činnosť
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zones of possible occurrence of non-anticlinal deposits in the Vienna Basin