Record details

Subject heading
    sedimenty
Article
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Sedimentologie
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá Dohoda u Holštejna v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Zatížení Labe DDT