Record details

Subject heading
    sedimenty jílovité
Article
    7. evropská konference o jílech
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Die Bitumenmergel der Kainacher Gosau (Steiermark, Österreich)
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Comparison of Ore Mineralization in Permian Sediments of the Western Carpathians and Rif, Morocco
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Neutron petrophysical characterictics of clays
    A new way of well-logging classification of sandy rocks
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Ore Mineralization in the Permian Rocks of the Choč Nappe, the Western Carpathians
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Pollen analysis of the Neogene clay sediments on NE border of the Vienna Basin in Western Carpathians
    Porcelanity na Lounsku
    Porózita opuk
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Remarks on the biostratigraphy on the Butkov Formation in the Manín sequence
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Struktura a chování zemin
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Swelling Volumes of H-montmorillonites III. Natrification
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    Zajímavé společenstvo cenomanských listů z Černochova u Libochovic
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom