Record details

Subject heading
    separační technika
Article
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Jednoduchý iontový kapalinový chromograf pro stanovení dusičnanů a síranů ve vodě
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Metody separace monominerálních frakcí
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Možnosti úpravy titanových rud
    Odběr a zpracování velkoobjemových vzorků
    Postavení separačních metod v mineralogii
    Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Rozdružování a faktorová analýza
    Separace gahnitu z Křižanovic
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Separace živců flotací
    Stanovení těžkých minerálů v surovinách pro výrobu porcelánu
    Využití flotace pro separaci sulfidických minerálů
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zvláštnosti diagramů upravitelnosti hnědých uhlí typu oxihumolitů