Record details

Subject heading
    skládka
Article
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Application of Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. by biodegradation of PAH(s), PCB(s) and NEL soil samples from the hazardous waste dump in Pozďátky (Czech Republic)
    B-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Czech-ing out Toxic Wastes
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Fixace rozpustných složek v průmyslových odpadech
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    GeoVal 125 - grafický interaktívny databázový prostriedok pre valorizáciu územia
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Influence of Geological Factors on Safety and Economy of Economic Field Activities
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mapa vhodnosti územia pre skládky odpadov M1:50 000 a registrácia skládok odpadov na území Slovenskej republiky
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Problematika skládkových vod
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Problémy zakládání skládek
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Skládka odpadov a ochrana podzemných vod
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Uskladňovanie odpadov v podzemných banských dielach
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Významný prvek české krajiny - lom
    Waste disposal and the environment
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)