Record details

Subject heading
    skrývka
Article
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA zahlazuje následky hornické činnosti v OKR
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Milion let jezera
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina