Record details

Subject heading
    slezská jednotka
Article
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)