Record details

Subject heading
    sníh
Article
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Zasoby wodne rzek karkonoskich po śnieżnej zimie 2005-2006 roku