Record details

Subject heading
    sokolovská pánev
Article
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Basic palaeomagnetic data on the Bohemian Massif
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Ein einzigartiges Fossil
    The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe
    Erstnachweis der Gattung Tacca FORST 1776 (Taccaceae) im europäischen Alttertiär
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Grafické výstupy vytvořené z údajů databáze uhelných pánví České republiky
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Historický červený pigment caput mortum
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jílovce cyprisového souvrství
    K problematice fluoru v uhlí
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Microflora at the Tertiary sites of the faunal record in the Czech Republic
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Možnosti flotačného získavania titánu z nadložných ílov HD Březová
    Nález duxitu v sokolovské pánvi
    Nález fluoritu v pelosideritové konkreci v Lomnici u Sokolova
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    New dragonflies from the Lower Miocene(Ottnangian/Karpatian) of the Cypris Shale in western Bohemia (Odonata: Libellulidae)
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Results of seismological measurements by the Kraslice network in the period 1991-1998
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seismicity in the Area of Western Bohemia
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem Velkolomu Jiří
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Some aspects of the application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from Western Bohemia
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Starosedelské souvrství
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Trametites eocenicus, a new fossil polypore from the Bohemian Eocene
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Úpravna důlních vod Svatava
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
    A verticillate puzzle: Nemejcia eocenica Knobloch and Kvaček form - gen. et sp.nov. (?Angiosperms) from the Upper Eocene of Central Europe
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Vyzmáhání a úprava části dědičné štoly "Svaté Caroliny" v Pile u Karlových Varů
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering rate of fossil organic substance in waste dumps of coal mines and large construction works and the effect of oxidation products on soil properties of dumping grounds
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)