Record details

Subject heading
    sorpce
Article
    The adsorption properties of different soil types
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribution of coalbed methane in the porous system of coal
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Lignite as a chemical raw material
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Modified electrodes: Sorption of Cu (II) on montmorillonite-humic acid system
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Molecular modelling on intercalated clay minerals
    Molecular simulations of Zn-montmorillonite
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Organic Products Liberated into Surface Waters during the Weathering of Stockpiled Lignite
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Physical principles of the gas-bearing and gas-yielding capacity of coal and rocks
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Progressive and efficient nonenergy applications of lignite
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Removal of AsV, CrVI, and VV from solutions by calcined hydrotalcite and regeneration of used sorbent
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Structural characterization of coal humates from Bílina and Březová and their prospect in wastewater treatment
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Study of ion-exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
    Study of sorption and diffusion processes in natural bentonites
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Weathering of fossil organic matter and reclamation
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání