Record details

Subject heading
    srážky dešťové
Article
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorphological aspects of the flood of July 1997 in the Moravia and Oder basins in Moravia, Czech Republic
    The geomorphological effects of heavy rainfalls and flooding in the Polish Sudetes in Juli 1997
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene "washhouse" climate in Europe
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Mury na Smědavské hoře 2010
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic
    Odvodnění urbanizovaných území
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Pollutant deposition by rain and snow in the Western Sudety mountains
    Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodeň na řece Odře v červenci 1997
    Povodeň v červenci 1997 v povodí Odry
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodí Moravy a katastrofální záplavy 1997
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povodně v Berouně
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Srážky, povodně a niva
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotopic study of two seismic sphagnum bogs i.t. west Brit. Isles
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vody
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003