Record details

Subject heading
    stabilita
Article
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Experimentální zvětrávání alumosilikátů
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stopy reliktného zvetrávania v stredoslovenských neovulkanitoch
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků