Record details

Subject heading
    stabilitní výpočty
Article
    Chování nenasycených zemin
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Nové možnosti posouzení stability výsypek
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Posouzení stability závěrného svahu vápencového lomu Kotouč-Štramberk
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Slope optimalization by the apriori integration methods
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Určení stupně bezpečnosti výsypkových tělěs s výskytem neúnosného jádra
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy