Record details

Subject heading
    struktury sedimentů
Article
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    Kurovické vápence
    The Lower Cambrian Paseky Shale: Sedimentology
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    Nivní sedimenty a jejich stav poznání
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks
    Porózita opuk
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast (12-41 Beroun)
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Sladkovodní vápnité krusty v nadslojových vrstvách SHR
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti