Record details

Subject heading
    suroviny netradiční
Article
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Druhotné suroviny
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Komplexné spracovanie anódových kalov z elektrolýzy mědi
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Ložisko wollastonitu Mochtín u Klatov
    Ložisko wollastonitu Skalka u Aše
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Možnosti využití popílků z fluidních topenišť ve stavebniství
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nové drahé kameny
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace
    Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Slída - významný průmyslový minerál
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Strategické suroviny včera a dnes
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Unconventional non-metallic mineral raw materials
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Využitie zasolených odpadov z výroby soli
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Vzácné prvky v ekonomice nerostných surovin
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina"
    Zeolity a možnosti jejich využití
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpracování stavebních odpadů