Record details

Subject heading
    těžba surovin
Article
    14. světový hornický kongres a výstava - Peking '90
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    1992 Radon project - overview of activities
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Amazonitové pegmatity poloostrova Kola
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Cesta do středu Země. 2
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Československý uran
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dobývanie cínu a fluoritu Spoločného podniku MČSM v MoLR
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Dolování v Horním Benešově je minulostí
    Doterajšie možnosti uplatnenia potrubných dopravných systémov v rudnom a nerudnom baníctve
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Drahé kameny jihovýchodní Asie
    Důlní otřes nebo zemětřesení
    Ekologická výchova a výzkum na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    European Roofing Slates. Part 1: Remarks to the Geology of Mineral Deposits
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Exploitation of moldavites
    Fluoritová těžba v České republice
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Granát - významná průmyslová surovina
    Historie dolování na Staroměstsku
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Jedná se o hluboký omyl
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Krok k rozvoji vietnamského těžebního průmyslu
    Krzemionki Opatowskie - památka pravěkého dolování rohovců v Polsku
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Ložiskové předpoklady těžby uhlí v ČSFR
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Návod k pojmenování důlních děl v oblasti Zlatého koně, Kobyly a Plešivce
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Polská síra
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Povrchová těžba uhlí ve Velké Británii
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    The radioactive pollution of villages in the vicinity of Příbram uranium mines
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 16
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač. 17
    Rudné a magnezitové baníctvo na Slovensku v rokoch 1945 až 1985. Pokrač.
    Říp desetkrát přemístěný
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Ťažba, spotreba a využívanie dolomitov Slovenska
    Ťažba stavebných materiálov a jej vplyv na životné prostredie
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Tepelský trachyt
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba nerostných surovin v Českém krasu
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních rudných nerostných surovin
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vločková slída
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Stoleté výročí obnovení těžby zlata v Čechách - a jak dál?
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Zásadní otázky postavení a struktury uhelného průmyslu v ČSFR
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zlatá horečka v Ghaně
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zvláštnosti přípravy podnikatelských záměrů v těžebním průmyslu
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)