Record details

Subject heading
    technologické schéma
Article
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Alternativní zdroj zemního plynu v Československu
    Exploitation of moldavites
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Magnetická separace a filtrace
    Methods for Cleaning Contaminated Soils and Sediments
    Modernizace úpraven drceného kameniva v nových ekonomických podmínkách
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud
    Rekonstrukce technologie úpravny uhlí s cílem uzavření kalového okruhu a dosažení bezodpadové technologie
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Současná francouzská úpravárenská technika a technologie
    Staré hutnictví stříbra
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Významný progres scheelitovej flotácie
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách