Record details

Subject heading
    textury skluzové
Article
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Frontally and surficially fluidized slump to debris flow sheets in an alluvial sequence, Lower permian, Intrasudetic Basin.
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)