Record details

Subject heading
    toxicita
Article
    Arsenic(III) inhibits more metabolic steps of iron(II) oxidation system in Thiobacillus ferrooxidans
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Co jsou dioxiny?
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Czech-ing out Toxic Wastes
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Fázové složení popílkových betonů
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Metodika získávání cizorodých sféroidálních mikročástic z půd a jejich identifikace
    Metody stanovení fluóru v uhelné hmotě
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Processing of the waste with content of arsenic
    Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Soil geochemistry
    Soil magnetometry: a proxy method of estimating increased pollution of different environmental systems
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav uložiště ve štolách v lomu Na Kozle (Hostim I.) k 1.10.1994
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Temporal and elevational patterns in 34S values of different types of atmospheric deposition in the Jezeří catchment, Czech Republic
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska