Record details

Subject heading
    transport
Article
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    Acid rock drainage and pyrite oxidation rate in waste rock pile at the Mine Doyon site, Québec, Canada
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
    Determination of transport of foraminiferal tests in the fossil record (South Slovakia Basin, Middle Miocene)
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Erozní mapa ČR a její využití
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Foraminifera and calcareous nannoplankton from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" in the Central Paratethys
    Geoaerosols, their origin, transport and paradoxical behaviour: a challenge to organometallics
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Is stoping a volumetrically significant pluton emplacement process? : discussion
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Magnetic mapping of road-side pollution and correlation with heavy mettals
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Pádová pole vltavínů
    Postmortem transport and resedimentation of foraminiferal tests: relations to cyclical changes of foraminiferal assemblages
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sběr a výzkum klastů
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation
    Some man-made sources of the seismic noise
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Vltavíny na Chebsku
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování