Record details

Subject heading
    urbanizace
Article
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Citlivé oblasti
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistiku (strukturu města Ostravy)
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Heavy (and other) metals in three localities of industrial town
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hospodaření s prostorem krajiny
    The Industrial Area of Ostrava: Functional Changes in its Landscape due to the Transition of the Society, and the Economy in its Landscape
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Inženýrská geologie - 2. část
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Modelové oblasti
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Odvodnění urbanizovaných území
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Prosecké podzemí
    Revitalizace krajiny při exploataci a útlumu hlubinné těžby
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv úprav na OK83 na ekologický stav Botiče
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Zpřístupnění proseckého podzemí