Record details

Subject heading
    výpočet zásob
Article
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    The Effect of selecting a proper interpolating method on the accuracy of reserves calculation of a coal deposit.
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Logging of hydrogeological wells in the basin Cuenca Sur de la Habana, Cuba
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Počítačové zpracování výpočtu zásob černého uhlí
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Současná světová praxe zveřejňování údajů o zdrojích a zásobách nerostných surovin
    Srovnání metodicky odlišných výpočtů zásob lignitového ložiska
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Výpočet zásob uhelného ložiska metodou krigování
    Výpočty množství a kvality zásob suroviny a jejich využívání při zpracování projektové dokumentace
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí