Record details

Subject heading
    vlastnosti mechanické
Article
    AMS Fabric Study of Melt Migration from Metasedimentary and Orthogneiss Migmatites to Crustally Derived Granites: An Example from Southern Vosges
    Application of geophysical methods in structural historical investigation in the Czech Republic
    Assessment of rock mechanical properties of superficial deposits in Upper Silesian Basin through a complex of drill technological and logging data
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Basalt aggregates as the rock fill material
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Comparison of the elastic properties of the Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues obtained by static and dynamic measurements
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Důlní indukované seizmické děje
    Engeneering-geological Problems in the Moravian Karst, Czech Republic
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    Fracture behaviour of the basalt fibre reinforced composites with polysiloxane-derived matrix
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Geotechnické vlastnosti spraší Hronskej pahorkatiny
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Model podzemního zásobníku plynu
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Osobitosti spraší Búčskych terás
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrology in Relation to Physical-Mechanical Properties of Building and Ornamental Stones
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Podobnost v hornické geotechnice
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
    Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou