Record details

Subject heading
    vlastnosti technologické
Article
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Application of clay mineralogy in ceramic practice
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Dilatometrie žárovzdorných jílovců s anizotropní strukturou
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dolomit jako sklářská surovina
    Dolomity Slovenska, ich vlastnosti a možnosti použitia
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Doterajšie výsledky výskumu dolomitu pre netradičné použitie
    Drahé a ozdobné kameny Syrské arabské republiky
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Formy a modifikace uhlíku
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Granát jako průmyslový minerál
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Influence of addition of alkali carbonates on reactivity in catalytic gasification of Czech brown coals
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část III. Infračervená spektoskopie
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část I.Úvod
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část IV, Elektronová paramagnetická rezonance
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část VI. Povrchová chemie
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Jasenické mramory
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Kamenivo pre biele a farebné betóny na Slovensku
    Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Kinetika flokulace
    Královédvorský pískovec
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiska kaolínu v rakouské části Českého masívu
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Minerogenetická mapa Kuby
    Mnichovský hadec
    Moravská droba a její použití do kolejových loží modernizovaných tranzitních koridorů ČD
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nové ložisko bentonitu Rokle u Kadaně
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Porózita opuk
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    The process of disintegrating bentonite filter cakes
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Some mineral resources in Nicaragua
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Suroviny s nízkým obsahem zeolitů z Nikaraguy a možnosti jejich využití
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Technology and genesis of clays, the Cheb basin
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Titan v keramických surovinách
    Travertíny v stavebnej praxi
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky geologického prieskumu pre zabezpečenie kameniva do bielych a farebných betónov
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Význam snížení balastních složek v uhlí úpravnickými procesy
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů
    Young Acheulean handaxes from Tamanhint and Wádí adh Dhamrán (Fezzan, Libya)
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv