Record details

Subject heading
    voda kontaminovaná
Article
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Assessment of the groundwater bodies
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Čínský antropocén
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Editorial
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Hydrologie Moravského krasu
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    K problematice stanovení anorganických složek v kontaminovaných vodách
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Kontaminace povrchových vod
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Longitudinal variations in streamwater chemistry of the Krušné hory Mts.
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Uranium mining and hydrogeology in the north Bohemian Cretaceous area
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vody
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Vývoj jakosti vody v tocích a hodnocení revitalizačního efektu
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Will the river Irtysh survive the year 2030? Impact of long-term unsuitable land use and water management of the upper stretch of the river catchment (North Kazakhstan)
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře