Record details

Subject heading
    vodní zdroj
Article
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Assessment of the groundwater bodies
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologie
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Jakost pitné vody v ČR
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povrchové a připovrchové procesy
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Quality of water in the experimental river basins
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Současný stav a vývojové tendence Ostravských vodáren a kanalizací
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Zámek Lány bude mít hradní studnu
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství